Hodnocení migrény

Hodnoecní migrényTak jak je migréna někdy považována „jen“ za bolest hlavy, tak bolest havy a její charakteristiky (zejména intenzita, lokalizace, charakter a frekvence) jsou často to jediné co je na migréně hodnoceno. Migréna, zejména těžké nebo časté ataky, má však daleko širší dopad na život člověka postiženého migrénou a může i výrazně zhoršovat kvalitu jeho života – omezuje nebo až znemožňuje plnit pracovní povinnosti, domácí práce, učit se, ale zasahuje i do aktivit volného času, může Vám znemožnit návštěvu divadla, znepříjemnit dovolenou, hrát si s dětmi, sledovat oblíbený film v televizi nebo si číst knížku. V současné době je u chronických nemocí brán zřetel i na dopad nemoci na člověka, na jeho běžný život, proto jsou součástí diagnostiky a hodnocení migrény také dotazníky, které určují právě tuto míru neschopnosti (disability) při běžných denních činnostech. Nejvíce používaný a i u nás rozšířený je dotazník MIDAS (the Migraine Disability Assessment). Určení skutečného dopadu (bez podhodnocování nebo naopak nadhodnocování) migrény na život migrenika slouží nejen k uvědomění si ovlivnění života migrénou, ale také je velmi důležité pro zvolení správné léčebné strategie, která je pro každého odlišná a odvíjí se zejména od toho jak Vás migréna limituje v běžném životě. Po vyplnění dotazníku může dojít k uvedomění jak moc migréna zasahuje do Vašeho života a že je opravdu na čase ji začít řešit.

K hodnocení tíže migrény slouží dotazník MIDAS (the Migraine Disability Assessment) byl navržený pro pacienty trpících migrénou ve věku 20-50 let. Obsahuje 5 základních otázek zaměřených na práci v zaměstnání (příp. ve škole u studentů středních a vysokých škol), práci v domácnosti, její produktivitu a také omezení aktivit ve volném čase, na které pacient odpovídá počtem dní za poslední 3 měsíce, kdy jsou tyto aktivity omezeny. Dle celkového skóre (0-21 a více), které je dáno součtem všech odpovědí, je pak klasifikována závažnost migrény do stupně I-IV (I = malé nebo žádné, II = mírné, III = středně těžké a IV = těžké omezení pacienta) a jsou dána doporučení pro léčbu - tzv. stratifikovaná léčba migrény : pro stupeň I a II většinou postačuje nespecifická terapie (stupeň I jednoduchá analgetika, nesteroidní antiflogistika, ojediněle i specifická léčba triptanem, stupeň II kombinované preparáty, často i triptan), pro stupeň III a IV je doporučována specifická léčba triptany, případně i léčba profylaktická dle frekvence záchvatů. Dotazník dobře slouží i ke sledování vývoje migrény v čase a ke sledování úspěchu (případně neúspěchu) zavedených léčebných opatření.

Dotazník MIDAS – oficiální verze

Odpovězte, prosím, na následující otázky o všech bolestech hlavy, které jste prodělal(a) v posledních 3 měsících. Svou odpověď si vyznačte vedle otázky. Pokud jste zmíněnou aktivitu nevykonával(a) v posledních 3 měsících, napište 0

 1. Kolik dní v posledních 3 měsících jste pro bolesti hlavy nebyl(a) v práci a nebo ve škole?
 2. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v práci nebo ve škole snížena na polovinu nebo méně v důsledku bolesti hlavy? (Nezapočítávejte dny, které byly již uvedeny v otázce 1.)
 3. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl(a) schopen vykonávat domácí práce pro bolesti hlavy?
 4. Kolik dní v posledních 3 měsících byla Vaše produktivita v domácnosti snížena na polovinu nebo méně pro bolesti hlavy? (Nezapočítávejte dny, které byly již uvedeny v otázce 3.)
 5. Kolik dní v posledních 3 měsících jste nebyl(a) schopen(a) rodinných, sociálních či společenských aktivit pro bolesti hlavy?

 

 1. Kolik dní v posledních 3 měsících jste měl(a) bolesti hlavy ?
  (když bolesti trvaly déle než 1 den, započítejte každý den zvlášť).
 2. Ve škále 0 – 10 uveďte, jak silné byly tyto bolesti hlavy v průměru
  (0 = žádné bolesti, 10 = nejsilnější možné bolesti).

 

Pro vyplnění dotazníku spočítejte celkový počet dnů z otázek 1 až 5 (otázky A. a B. Nezahrnujte do součtu). Máte-li skóre vyšší než 6, doporučujeme Vám návštěvu lékaře. Tento dotazník vezměte laskavě s sebou.

Součet dnů ze všech 5 otázek udává stupeň závažnosti migrény:

St. Iskóre0 - 5
St. IIskóre6 - 10
St. IIIskóre11 -20
St. IVskóre21 a více

Pro použití u dětí školního věku a adolescentů trpících migrénou byl navržený specifický dotazník PedMIDAS (the Pediatric Migraine Disability Assessment). Je obdobou dotazníku MIDAS používaného u dospělých pacientů s migrénou, ale lépe zohledňuje průběh dětské migrény a denní režim dětí. Tento dotazník není v České republice rozšířený, na rozdíl od verze pro dospělé pacienty.

Dotazník PedMIDAS

 1. Kolik celých školních dnů jsi v posledních 3 měsících zameškal(a) ve škole z důvodů bolesti hlavy?
 2. Kolik školních dnů jsi v posledních 3 měsících zameškal(a) ve škole částečně z důvodů bolesti hlavy (tzn. dny kdy byl pozdní příchod do školy, dřívější odchod ze školy, nebo pobyt mimo třídu během vyučování) ? (Nezahrnovat celé dny započtené v otázce 1)
 3. Kolik dnů v posledních 3 měsících byla tvoje výkonnost ve škole menší než poloviční z důvodů bolesti hlavy ? (Nezahrnovat dny započtené v otázce 1 a 2)
 4. Kolik dnů v posledních 3 měsících jsi nebyl(a) schopný(á) dělat domácí aktivity (např. domácí práce, domácí úkoly atd.) z důvodů bolesti hlavy?
 5. Kolik dnů v posledních 3 měsících jsi se neúčastnil(a) dalších aktivit kvůli bolestem hlavy (např. hry, pobyt venku, sport, návštěva kamarádů atd.)?
 6. Kolik dnů v posledních 3 měsících jsi se účastnil(a) těchto aktivit, ale tvoje výkonnost byla menší než poloviční ? (Nezahrnovat dny započtené v otázce 5)

Součet otázek 1 – 6 = celkové skóre PedMIDAS

 1. Frekvence bolesti hlavy : Kolik dnů v posledních 3 měsících jsi měl bolest hlavy? (pokud bolesti hlavy trvaly déle než 1 den, započítej každý den zvlášť)
 2. Intenzita bolesti hlavy: Na škále 0 -10 zaškrtni, jak silné byly v průměru tvoje bolesti hlavy
  (0 = žádná bolest, 10 = nejsilnější možná bolest)

Hodnocení:

Závažnost migrénySkóreOmezení pacienta
Stupeň I0 - 10melé nebo žádné
Stupeň II11 - 30mírné omezení
Stupeň III31 - 50středně těžké omezení
Stupeň VIvíce jak 51těžké omezení

PedMIDAS (the Pediatric Migraine Disability Assessment) je dotazník pro určení míry dopadu migrény na kvalitu života specificky navržený pro použití u dětí školního věku a adolescentů trpících migrénou, je obdobou dotazníku MIDAS (the Migraine Disability Assessment) používaného u dospělých pacientů. Zohledňuje specifické aspekty životního stylu dětí i jejich subjektivní vnímání bolesti a jejího vlivu na každodenní život.

Disabilita související se školou (školní absence a to i částečné, školní výkonnost, domácí úkoly a příprava do školy) je důležitým aspektem ovlivňující kvalitu života dětí, dále je pak neméně důležitá socializace zahrnující koníčky, kroužky, sportovní aktivity, hry a návštěvy s kamarády. Interpretace bolesti a souvisejících symptomů hodnocených rodiči pacientů je nedostatečná. Hodnocení je založeno na subjektivní zkušenosti dospělého, ale děti mají jiné, často vyšší, subjektivní vnímání bolesti, které může být dospělými podhodnocováno a může tak vést k nedůvěře dětí vůči rodičům i lékařům. Tyto aspekty dotazník PedMIDAS zohledňuje.

Dotazník PedMIDAS se skládá, na rozdíl od dotazníku pro dospělé, z šesti otázek a i jeho bodové hodnocení je odlišné. PedMIDAS poskytuje možnost k jednoduchému a validnímu zhodnocení vlivu migrény na kvalitu života dětských pacientů, který se na rozdíl od dospělých pacientů začíná u dětí teprve sledovat. Dále umožňuje správné zvolení léčebné strategie, dle tíže migrény, a to nejen profylaktické tak i akutní, i když jednoznačná doporučení jako pro dospělé pacienty nejsou zatím pro dětský věk jasně stanovena. A dále monitoraci odpovědi na léčbu a také vývoje onemocnění v čase.
Dotazník také umožňuje objektivizaci dětské výpovědi a odlišení skutečného omezení pro bolest hlavy od „vyhýbání se“ školním povinnostem pro údajnou bolest hlavy, zahrnuje totiž nejen školní tak i mimoškolní aktivity a jejich omezení by mělo být rovnoměrné. Dokonce při vývoji PedMIDAS byla zjištěna vyšší uváděná disabilita ve skupině mimoškolních aktivit. Řada mimoškolních aktivit, zejména sportovních, mohou spouštět nebo horšit stávající bolest hlavy, je tedy často pozorována neochota dětí se na těchto aktivitách účastnit.
Na rozdíl od široce rozšířeného dotazníku MIDAS u dospělých migreniků, není u nás dětská verze používána. Dotazník jsem „dovezla“ ze zahraničného sjezdu, přeložila a napsala o něm článek. 

Zdroje:

 • Muchová M. PedMIDAS – dotazník k hodnocení dětské migrény. Neurol. pro praxi 2009; 10 (2): 117–119
 • Hershey AD, Powers SW, Vockell A-LB, LeCates SL, Kabbouche MA, Maynard MK. PedMIDAS Development of questionnaire to assess disability of migraines in children Neurology 2001; 57: 2034-2039
 • Hershey AD, Powers SW, Vockell A-LB, LeCates SL, Serges A, Kabbouche MA. Development of a patient–based grading scale for PedMIDAS. Cephalagia 2004; 24: 844-849
 • Holmes WF, MacGregor EA, Sawyer JPC, Lipton RB. Information about migraine disability influences physicians´ perceptions of illness severity and treatment needs. Headache 2001; 41: 343-50
 • Lipton RB, Stewart WF, Stone AM, Lainez MJ, Sawyer JP. Stratified care vs step care strategies for migraine: the Disability in Strategies of Care (DISC) Study: a randomized trial. JAMA 2000; 284:2599-605
 • Stewart WF, Lipton RB, Kolodner K, Liberman J, Sawyer J. Reliability of the migraine disability assessment score in a population-based sample of headache suffers. Cephalalgia 1999; 19: 107-14
 • Wall B, Holden E, Gladstein J. Parent responses to pediatric headache. Headache 1997; 37: 65-70
 • Waberžinek G. Bolesti hlavy. Praha : Triton 2000 : 27-31

MUDr. Miroslava Muchová ©2014
www.jaknabolesthlavy.cz
Text může být šířen pouze v celém znění a s uvedením celého jména autora a internetových stránek.